Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Επιστολή της ΕΕ κατακεραυνώνει την Ελληνική δημόσια διοίκηση για την χωροθέτηση αιολικών.

   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από σειρά καταγγελιών για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από αιολικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, απέστειλε στην ελληνική δημόσια διοίκηση (υπουργείο εξωτερικών) μια προειδοποιητική επιστολή 39 σελίδων που καταγγέλλει σωρεία παραβάσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.
   Οι παραβάσεις αφορούν το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ) γενικότερα και συγκεκριμένες χωροθετήσεις εντός ευαίσθητων περιοχών ειδικότερα.

   Στα συμπεράσματα επισημαίνονται παραβιάσεις:
   Της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων.
   Της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας παραλείποντας την εκτίμηση των επιπτώσεων του ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ στις περιοχές Natura 2000 της Ελλάδας, ενώ κατά την έγκριση συγκεκριμένων έργων σε Εύβοια και Κρήτη δεν βεβαιώθηκε ότι αυτά δεν θα βλάψουν την ακεραιότητα των τόπων Natura 2000.
   Της Συνθήκης για την Ευρωπαίκή Ένωση επειδή δεν υπέβαλαν στην Επιτροπή τα έγγραφα που είχε ζητήσει για να εξακριβώσει τη συμμόρφωση με την οικεία περιβαλλοντική νομοθεσία.

    Από τα παραπάνω καθίσταται προφανές ότι οι Ευρωπαϊκές πολιτικές, ανεξάρτητα με το κατά πόσο συμβαδίζουν αυτές καθαυτές με τις ιδιαιτερότητες και τα συμφέροντα της κάθε χώρας, εφαρμοζόμενες με την ελληνική προχειρότητα και ελλείψει των προβλεπόμενων διαδικασιών κοινοποίησης και διαβούλευσης αποβαίνουν καταστροφικές. Όσο δε αφορά τις βιομηχανικές αιολικές εγκαταστάσεις η κλίμακα, το μέγεθος, ο αριθμός, η γεωγραφική εξάπλωση και η σχεδόν αποκλειστική χωροθέτηση σε ευαίσθητες περιοχές η καταστροφή δεν θα έχει προηγούμενο.

Σχετικά έγγραφα: